Joshua 18:7

  18:7   3756 ου [3no 1063 γαρ 1For 1510.2.3 εστι 2there is] 3310 μερίς portion 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Λευί of Levi 1722 εν among 1473 υμίν you; 2405-1063 ιερατεία γαρ for the priesthood 2962 κυρίου of the lord 3310-1473 μερίς αυτού is his portion. 2532 και And * Γαδ Gad, 2532 και and * Ρουβήν Reuben, 2532 και and 3588 το the 2255 ήμισυ half 5443 φυλής tribe * Μανασσή of Manasseh 2983 έλαβον received 3588 την   2817-1473 κληρονομίαν αυτού its inheritance 4008 πέραν on the other side 3588 του of the * Ιορδάνου Jordan 1909-395 επ΄ ανατολάς eastward, 3739 ην which 1325 έδωκεν [5gave 1473 αυτοίς 6to them * Μωυσής 1Moses 3588 ο 2the 3816 παις 3servant 2962 κυρίου 4of the lord].