Song of Songs 8:6

  8:6   5087 θες Set 1473 με me 5613 ως as 4973 σφραγίδα a seal 1909 επί upon 3588 την   2588-1473 καρδίαν σου your heart, 5613 ως as 4973 σφραγίδα a seal 1909 επί upon 3588 τον   1023-1473 βραχίονά σου your arm! 3754 ότι For 2900 κραταιά [3is strong 5613 ως 4as 2288 θάνατος 5death 3588 η 1the 26 αγάπη 2love]; 4642 σκληρός hard 5613 ως as 86 άδης Hades 2205 ζήλος is jealousy; 4047.3-1473 περίπτερα αυτής her sparks 4047.3 περίπτερα are sparks 4442 πυρός of the fire 5395-1473 φλόγες αυτής of her flames.