Song of Songs 8:5

  8:5   5100 τις Who 3778 αύτη is this 3588 η   305 αναβαίνουσα ascending 575 από from 2048 ηρήμου the wilderness, 1991 επιστηριζομένη staying 1909 επί upon 3588 τον   79.1-1473 αδελφιδόν αυτής her beloved man? 5259 υπό Under 3373.1 μήλον the apple tree 1825 εξήγειρά I awakened 1473 σε you. 1563 εκεί There 5605 ωδίνησέ [2travailed 1473 σε 3with you 3588 η   3384-1473 μήτηρ σου 1your mother]. 1563 εκεί There 5605 ωδίνησέ she travailed 1473 σε with you, 3588 η   5088 τεκούσά giving birth to 1473 σε you.