Psalms 77:14

  77:14   1473 συ You 1510.2.2 ει are 3588 ο   2316 θεός God, 3588 ο the 4160 ποιών one doing 2297 θαυμάσια wonders. 1107 εγνώρισας You made known 1722 εν among 3588 τοις the 2992 λαοίς peoples 3588 την   1411-1473 δύναμίν σου your power.