Leviticus 25:55

  25:55   3754 ότι For 1473 εμοί to me 3588 οι the 5207 υιοί sons * Ισραήλ of Israel 3610 οικέται are servants; 3816-1473 παιδές μου [3of my children 3778 ούτοί 1these 1510.2.6 εισιν 2are], 3739 ους whom 1806 εξήγαγον I led 1537 εκ from out of 1093 γης the land * Αιγύπτου of Egypt. 1473 εγώ I am 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316-1473 θεός υμών your God.