Leviticus 25:33

  25:33   2532 και And 3739 ος what 302 αν ever 3084 λυτρώσηται should be ransomed 3844 παρά by 3588 των of the * Λευιτών Levites, 2532 και then 1831 εξελεύσεται [6shall go forth 3588 η 1the 1281.1 διάπρασις 2sale 3614 οικιών 3of houses 4172 πόλεως 4of the city 2697-1473 κατασχέσεως αυτών 5of their possession] 1722 εν unto 3588 τη the 859 αφέσει release. 3754 ότι For 3614 οικίαι the houses 3588 των of the 4172 πόλεων cities 3588 των of the * Λευιτών Levites -- 3778 αύτη this is 3588 η   2697-1473 κατάσχεσις αυτών their possession 1722 εν in 3319 μέσω the midst 5207 υιών of the sons * Ισραήλ of Israel.