Leviticus 25:13

  25:13   1722 εν In 3588 τω the 2094 έτει year 3588 της of the 859 αφέσεως release, 4591.1 σημασίας the indication 1473 αυτής of it, 1880 επανελεύσεται [2shall return back 1538 έκαστος 1each] 1519 εις unto 3588 την   2934.3-1473 κτήσιν αυτού his possession.