Galatians 3:14

  3:14   2443 ίνα that 1519 εις to 3588 τα the 1484 έθνη nations 3588 η the 2129 ευλογία blessing 3588 του   * Αβραάμ of Abraham 1096 γένηται should take place 1722 εν in 5547 χριστώ Christ * Ιησού Jesus, 2443 ίνα that 3588 την the 1860 επαγγελίαν promise 3588 του of the 4151 πνεύματος spirit 2983 λάβωμεν we should receive 1223 διά through 3588 της the 4102 πίστεως belief.