Ezra 8:8

  8:8   575 από Of 3588 των the 5207 υιών sons * Σαφατία of Shephatiah -- * Σαβδίας Zebadiah 5207 υιός son * Μιχαήλ of Michael, 2532 και and 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him 3589 ογδοήκοντα eighty 3588 τα   732.1 αρσενικά males.