Ezra 8:33

  8:33   2532 και And 3588 τη on the 2250 ημέρα [2day 3588 τη   5067 τετάρτη 1fourth] 2476 εστήσαμεν we set 3588 το the 694 αργύριον silver, 2532 και and 3588 το the 5553 χρυσίον gold, 2532 και and 3588 τα the 4632 σκεύη vessels 1722 εν in 3624 οίκω the house 3588 του   2316-1473 θεού ημών of our God 1909 επί into 5495 χείρα the hand * Μαριμώθ of Meremoth 5207 υιόυ son * Ουρία of Uriah 3588 του the 2409 ιερέως priest; 2532 και and 3326 μετ΄ with 1473 αυτού him * Ελεάζαρ was Eleazar 5207 υιός son * Φινεές of Phinehas; 2532 και and 3326 μετ΄ with 1473 αυτών them * Ιωσαβάδ was Jozabad 5207 υιός son * Ιησού of Jeshua, 2532 και and * Νωαδία Noadiah 5207 υιός son * Βαανία of Binnui -- 3588 οι the * Λευίται Levites.