Ezra 7:26

  7:26   2532 και And 3956 πας all 3739 ος who 302 αν ever 3361 μη might not 1510.3 η be 4160 ποιών observing 3588 τον the 3551 νόμον law 3588 του   2316 θεού of God 2532 και and 3588 τον the 3551 νόμον law 3588 του of the 935 βασιλέως king 1960 επιμελώς diligently, 3588 το   2917 κρίμα judgment 1510.8.3 έσται will be 1096 γινόμενον taken 1537 εξ upon 1473 αυτού him, 1437-5037 εάν τε whether 1519 εις for 2288 θάνατον death, 1437-5037 εάν τε whether 3588 η   1610-1473 εκριζώσαι αυτόν to root him out, 2228 η or 3811 παιδεύσαι to instruct, 2228 η or 2210 ζημιώσαι to penalize 3588 τα the 5224 υπάρχοντα subsistence, 2228 η or 1519 εις for 5438 φυλακήν prison 1461.2 εγκλείσαι to lock up.