Ezra 7:25

  7:25   2532 και And 1473 συ you, * Έσδρα Ezra, 2596 κατά according to 3588 την the 4678 σοφίαν wisdom 3588 του   2316 θεού of God, 3588 την the wisdom 1722 εν in 5495-1473 χειρί σου your hand, 2525 κατάστησον ordain 1122 γραμματείς scribes 2532 και and 2923 κριτάς judges! 2443 ίνα that 1510.3 ώσι they might 2919 κρίνοντες judge 3956 παντί all 3588 τω the 2992 λαώ people, 3588 τω the people 1722 εν on 4008 πέραν the other side 3588 του of the 4215 ποταμού river, 3956 πάσι to all 3588 τοις the ones 1492 ειδόσι knowing 3588 τα the 3544.1 νόμημα laws 3588 του   2316-1473 θεού σου of your God. 2532 και And 3588 τω to the ones 3361 μη not 1492 ειδότι knowing 1107 γνωριείτε you shall make it known.