Ezra 7:11

  7:11   2532 και And 3778 τούτο this is 3588 το the 474.1 αντίγραφον copy 3588 του of the 1297 διατάγματος edict 3739 ου which 1325 έδωκεν [4gave * Αρθασασθά 1Artaxerxes 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king] * Έσδρα to Ezra 3588 τω the 2409 ιερεί priest, 3588 τω to the 1122 γραμματεί scribe 975 βιβλίου of the scroll 3056 λόγων of the words 1785 εντολών of the commandments 2962 κυρίου of the lord, 2532 και and 4366.2-1473 προσταγμάτων αυτού his orders 1909 επί unto 3588 τον   * Ισραήλ Israel.