Ezra 5:13

  5:13   235 αλλ΄ But 1722 εν in 2094 έτει [2year 3588 τω   4413 πρώτω 1the first] 2962 Κύρου of Cyrus 3588 του the 935 βασιλέως king 3588 των of the * Βαβυλωνίων Babylonians, * Κύρος Cyrus 3588 ο the 935 βασιλεύς king 5087 έθετο rendered 1106 γνώμην a decree 3588 τον   3624 οίκον [3house 3588 του   2316 θεού 4of God 3778 τούτον 2this 3618 οικοδομηθήναι 1to build].