Ezra 10:26

  10:26   2532 και And 575 από of 5207 υιών the sons * Ηλάμ of Elam -- * Ματθανίας Mattaniah, 2532 και and * Ζαχαρίας Zechariah, 2532 και and * Ιαϊήλ Jehiel, 2532 και and * Αβδίας Abdi, 2532 και and * Ιεριμώθ Jeremoth, 2532 και and * Ηλία Eliah.