Ezra 10:22

  10:22   2532 και And 575 από of 5207 υιών the sons * Φασούρ of Phasur -- * Ελιωναϊ Elioenai, * Μαασία Maaseiah, * Ισμαήλ Ishmael, 2532 και and * Ναθαναήλ Nathaneel, 2532 και and * Ιωζαβάδ Jozabad 2532 και and * Ηλασά Elasah.