Ezra 10:21

  10:21   2532 και And 575 από of 5207 υιών the sons * Ηράμ of Harim -- * Μαασία Maaseiah, 2532 και and * Ελία Elijah, 2532 και and * Σαμαρία Shemaiah, 2532 και and * Ιεϊέλ Jehiel, 2532 και and * Οζίας Uzziah.