Ezra 10:20

  10:20   2532 και And 575 από of 5207 υιών the sons * Εμμήρ of Immer -- * Ανανία Hanani 2532 και and * Ζαβδία Zebadiah.