Ezra 10:13

  10:13   235 αλλά But 3588 ο the 2992 λαός people 4183 πολύς are vast, 2532 και and 3588 ο it is the 2540 καιρός time 5493.1 χειμερινός of winter, 2532 και and 3756-1510.2.3 ουκ έστι there is no 1411 δύναμις ability 2476 στήναι to stand 1854 έξω outside, 2532 και and 3588 το the 2041 έργον work 3756 ουκ is not 1519 εις for 2250 ημέραν [2day 1520 μίαν 1one], 3761 ουδέ nor 1417 δύο two; 3754 ότι for 4129 επληθύναμεν we multiplied 3588 του the 91 αδικήσαι wrong 1722 εν in 3588 τω   4487-3778 ρήματι τούτω this matter.