Ezekiel 4:1-17

  4:1   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ unto yourself 4141.4 πλίνθον a brick! 2532 και and 5087 θήσεις you shall put 1473 αυτήν it 4253 προ before 4383-1473 προσώπου σου your face,; 2532 και and 1234.2 διαγράψεις you shall diagram 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it 4172 πόλιν the city 3588 την   * Ιερουσαλήμ of Jerusalem.   4:2   2532 και And 1325 δώσεις you shall put 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3it 4042 περιοχήν 1an encompassment about]; 2532 και and 3618 οικοδομήσεις you shall build 1909 επ΄ [2against 1473 αυτήν 3it 4303.1 προμαχώνας 1battlements]; 2532 και and 4016 περιβαλείς you shall put around 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it 5482 χάρακα a siege mound; 2532 και and 1325 δώσεις you shall put 1909 επ΄ [2upon 1473 αυτήν 3it 3925 παρεμβολάς 1camps], 2532 και and 5021 τάξεις shall order 3588 τας the 956.1 βελοστάσεις range of weapons 2945 κύκλω round about.   4:3   2532 και And 1473 συ you, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 5079.2 τήγανον a frying pan 4603 σιδηρούν of iron! 2532 και And 5087 θήσεις you shall make 1473 αυτώ it 5109 τοίχον a wall 4603 σιδηρούν of iron 303.1 αναμέσον between 1473 σου you 2532 και and 303.1 αναμέσον between 3588 της the 4172 πόλεως city. 2532 και And 2090 ετοιμάσεις you shall prepare 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου your face 1909 επ΄ against 1473 αυτήν it, 2532 και and 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν for 4787.4 συγκλεισμώ a siege, 2532 και and 4788-1473 συγκλείσεις αυτήν you shall besiege it. 4592-1510.2.3 σημείόν εστι [2is a sign 3778 τούτο 1This] 3588 τοις to the 5207 υιοίς sons * Ισραήλ of Israel.   4:4   2532 και And 1473 συ you 2837 κοιμηθήση shall go to sleep 1909 επί upon 3588 το   4125.1 πλευρόν [3side 1473 σου 1your 3588 το   710 αριστερόν 2left], 2532 και and 5087 θήσεις you shall put 3588 τας the 93 αδικίας iniquities 3588 του of the 3624 οίκου house * Ισραήλ of Israel 1909 επ΄ upon 1473 αυτού it, 2596 κατά according to 706 αριθμόν the number 3588 των of the 2250 ημερών days 3739 ας which 2837 κοιμηθήση you shall sleep 1909 επ΄ upon 1473 αυτού it. 2532 και And 2983 λήψη you shall take 3588 τας   93-1473 αδικίας αυτών their iniquities.   4:5   2532 και And 1473 εγώ I 1325 δέδωκά have appointed 1473 σοι to you 3588 τας the 1417 δύο two things 93-1473 αδικίας αυτών for their iniquities 1519 εις for 706 αριθμόν a number 2250 ημερών of days -- 1767.3 εννενήκοντα ninety 2532 και and 5145 τριακοσίας three hundred 2250 ημέρας days; 2532 και and 2983 λήψη you shall take 3588 τας the 93 αδικίας iniquities 3588 του of the 3624 οίκου house * Ισραήλ of Israel.   4:6   2532 και And 4931 συντελέσεις you shall complete 3778 ταύτα these, 2532 και and 2837 κοιμηθήση then go to sleep 1909 επί upon 3588 το   4125.1 πλευρόν [3side 1473 σου 1your 3588 το   1188 δεξιόν 2right], 2532 και and 2983 λήψη you shall take 3588 τας the 93 αδικίας iniquities 3588 του of the 3624 οίκου house * Ιούδα of Judah -- 5062 τεσσαράκοντα forty 2250 ημέρας days; 2250 ημέραν a day 1519 εις for 1763 ενιαυτόν a year 5087 τέθεικά is established 1473 σοι to you.   4:7   2532 και And 1519 εις for 3588 τον the 4787.4 συγκλεισμόν siege * Ιερουσαλήμ of Jerusalem 2090 ετοιμάσεις you shall prepare 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου your face, 2532 και and 3588 τον   1023-1473 βραχίονά σου [2your arm 4732 στερεώσεις 1you shall stiffen], 2532 και and 4395 προφητεύσεις you shall prophesy 1909 επ΄ against 1473 αυτήν it.   4:8   2532 και And 1473 εγώ I, 2400 ιδού behold, 1325 δέδωκα I have appointed 1909 επί for 1473 σε you 1199 δεσμούς bonds, 2532 και and 3361 μη you shall not 4762 στραφής be turned 575 από from 3588 του   4125.1-1473 πλευρού σου your one side 1909 επί unto 3588 το   4125.1-1473 πλευρόν σου your other side, 2193 έως until 3739 ου of which time 4931 συντελεσθώσιν [4should be completed 3588 αι 1the 2250 ημέραι 2days 3588 του   4787.4 συγκλεισμού σου 3of your siege].   4:9   2532 και And 1473 συ you, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 4447.1 πυρούς wheat, 2532 και and 2915 κριθάς barley, 2532 και and 2939.2 κύαμον beans, 2532 και and 5316.2 φακόν lentils, 2532 και and 2747.1 κέγχρον millet, 2532 και and 3653.1 ολύραν wild oats! 2532 και And 1685 εμβαλείς put 1473 αυτά them 1519 εις into 32.1 άγγος [3container 1520 εν 1one 3749 οστράκινον 2earthenware], 2532 και and 4160 ποιήσεις make 1473 αυτά them 4572 σεαυτώ [3for yourself 1519 εις 1into 740 άρτους 2bread loaves]! 2532 και And 2596 κατά according to 706 αριθμόν the number 3588 των of the 2250 ημερών days 3739 ας which 1473 συ you 2518 καθεύδεις slept 1909 επί upon 3588 του   4125.1-1473 πλευρού σου your side -- 1767.3 εννενήκοντα ninety 2532 και and 5145 τριακοσίας three hundred 2250 ημέρας days -- 2068 φάγεσαι you shall eat 1473 αυτά them.   4:10   2532 και And 3588 το   1033-1473 βρώμά σου your food 3739 ο which 2068 φάγεσαι you shall eat 1722 εν by 4712.4 σταθμώ weight 1501 είκοσι is twenty 4608.2 σίκλους shekels 3588 την   2250 ημέραν a day; 575 από from 2540 καιρού time 2193 έως to 2540 καιρού time 2068 φάγεσαι you shall eat 1473 αυτά them.   4:11   2532 και And 5204 ύδωρ [2water 1722 εν 3by 3358 μέτρω 4measure 4095 πίεσαι 1you shall drink]; 3588 το the 1622 έκτον sixth 3588 του of the 1511 ιν hin 575 από [2from 2540 καιρού 3time 2193 έως 4to 2540 καιρού 5time 4095 πίεσαι 1you shall drink].   4:12   2532 και And 1470.1 εγκρυφίαν a cake baked in hot ashes 2916 κριθινον of barley -- 2068 φάγεσαι you shall eat 1473 αυτά them 1722 εν baked in 999.2 βολβίτοις dung, 2874.1 κόπρου [3of the dung 442 ανθρωπίνης 4of a human 1470 εγκρύψεις 1you shall hide 1473 αυτά 2them in the coals] 2596 κατ΄ before 3788-1473 οφθαλμούς αυτών their eyes.   4:13   3592 τάδε Thus 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   * Ισραήλ of Israel; 3779 ούτως So 2068 φάγονται shall [4eat 3588 οι 1the 5207 υιοί 2sons * Ισραήλ 3of Israel] 169 ακάθαρτα unclean 1722 εν among 3588 τοις the 1484 έθνεσι nations 1519 εις   3739 α which 1544 εκβαλώ I cast 1473 αυτούς them.   4:14   2532 και And 2036 είπα I said, 3365 μηδαμώς By no means, 2962 κύριε O lord 3588 ο   2316 θεός God 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 1487 ει since 3588 η   5590-1473 ψυχή μου my soul 3756 ου has not 3392 μεμίανται been defiled 1722 εν in 167 ακαθαρσία uncleanness; 2532 και and 2347.1 θνησιμαίον [3decaying flesh 2532 και 4and 2340.1 θηριάλωτον 5that taken by wild beasts 3756 ου 1I have not 977 βέβρωκα 2eaten] 575 από from 1078-1473 γένεσεώς μου my birth 2193 έως until 3588 του the 3568 νυν present; 3761 ουδέ nor 1525 εισελήλυθεν has [4entered 1519 εις 5into 3588 το   4750-1473 στόμα μου 6my mouth 3956 παν 1any 2907 κρέας 3meat 952 βέβηλον 2profane].   4:15   2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 με me, 2400 ιδού Behold, 1325 δέδωκά I give 1473 σοι to you 999.2 βόλβιτα dung 1016 βοών of oxen 473 αντί instead of 3588 των the 999.2 βολβίτων dung 3588 των   442 ανθρωπίνων of humans, 2532 και and 4160 ποιήσεις you shall make 3588 τους   740 άρτους bread loaves 1909 επ΄ upon 1473 αυτών them.   4:16   2532 και And 2036 είπε he said 4314 προς to 1473 με me, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2400 ιδού behold, 1473 εγώ I 4937 συντρίβω shall break 4739.6 στήριγμα the reliance 740 άρτου of bread 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 2068 φάγονται they shall eat 740 άρτον bread 1722 εν by 4712.4 σταθμώ weight 2532 και and 1722 εν in 1729.1 ενδεία lack; 2532 και and 5204 ύδωρ [2water 1722 εν 3by 3358 μέτρω 4measure 2532 και 5and 1722 εν 6unto 854 αφανισμώ 7extinction 4095 πίονται 1they shall drink];   4:17   3704 όπως so that 1729 ενδεείς [2lacking 1096 γένωνται 1they should be] 740 άρτου of bread 2532 και and 5204 ύδατος water; 2532 και and 853 αφανισθήσεται [4shall be obliterated 444 άνθρωπος 1a man 2532 και 2and 80-1473 αδελφός αυτού 3his brother]; 2532 και and 1783.1 εντακήσονται they shall melt away 1722 εν in 3588 ταις   93-1473 αδικίαις αυτών their iniquities.