Ezekiel 48:29

  48:29   3778 αύτη This is 3588 η the 1093 γη land 3739 ην which 906 βαλείτε you shall throw 1722 εν by 2819 κλήρω lot 3588 ταις to the 5443 φυλαίς tribes * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 3778 ούτοι these are 3588 οι   1267-1473 διαμερισμοί αυτών their divisions, 3004 λέγει says 2962 κύριος the lord 3588 ο   2316 θεός God.