Ezekiel 43:4

  43:4   2532 και And 3588 η the 1391 δόξα glory 2962 κυρίου of the lord 1525 εισήλθεν entered 1519 εις into 3588 τον the 3624 οίκον house 2596 κατά according to 3588 την the 3598 οδόν way 3588 της of the 4439 πύλης gate 3588 της of the one 991 βλεπούσης looking 2596 κατά according to 395 ανατολάς the east.