Ezekiel 43:10

  43:10   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 1166 δείξον show 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel 3588 τον the 3624 οίκον house, 2532 και (and 2869 κοπάσουσιν they shall abate 575 από from 3588 των   266-1473 αμαρτιών αυτών their sins) 2532 και and 3588 την the 3706 όρασιν vision 1473 αυτού of it, 2532 και and 3588 την the 1297.1 διάταξιν disposition 1473 αυτού of it,