Ezekiel 3:25

  3:25   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2400 ιδού behold, 1325 δέδονται [2were appointed 1909 επί 3for 1473 σε 4you 1199 δεσμοί 1bonds], 2532 και and 1210 δήσουσί they shall tie 1473 σε you 1722 εν with 1473 αυτοίς them, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 1831 εξέλθης shall you come forth 1537 εκ from 3319 μέσου the midst 1473 αυτών of them.