Ezekiel 37:16

  37:16   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2983 λάβε take 4572 σεαυτώ to yourself 4464 ράβδον [2rod 1520 μίαν 1one], 2532 και and 1125 γράψον write 1909 επ΄ upon 1473 αυτήν it, 3588 τον   * Ιούδαν Judah, 2532 και and 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel 3588 τους of the ones 4388 προτεθέντας set before 4314 προς by 1473 αυτόν him! 2532 και And 4464 ράβδον [4rod 1208 δευτέραν 3a second 2983 λήψη 1you shall take 4572 σεαυτώ 2to yourself], 2532 και and 1125 γράψεις you shall write 1473 αυτήν on it, 3588 τω To * Ιωσήφ Joseph, 4464 ράβδον the rod * Εφραϊμ of Ephraim, 2532 και and 3956 πάντας all 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel, 3588 τους of the ones 4388 προτεθέντας set before 4314 προς by 1473 αυτόν him.