Ezekiel 33:7

  33:7   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4649 σκοπόν [3as watchman 1325 δέδωκά 1I have appointed 1473 σε 2you] 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel, 2532 και and 191 ακούση you shall hear 1537 εκ [2from out of 3588 του   4750-1473 στόματός μου 3my mouth 3056 λόγον 1a word], 2532 και and 312 αναγγελείς you shall announce 1473 αυτοίς to them 575 απ΄ from 1473 εμού me.