Ezekiel 33:30

  33:30   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 3588 οι the 5207 υιοί sons 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people, 3588 οι the ones 2980 λαλούντες speaking 4012 περί concerning 1473 σου you 3844 παρά by 3588 τα the 5038 τείχη walls 2532 και and 1722 εν in 3588 τοις the 4440 πυλώσι gatehouses 3588 των of the 3614 οικιών houses, 2532 και and 2980 λαλούσιν [2speaks 1538 έκαστος 1each] 3588 τω to 80-1473 αδελφώ αυτού his brother, 3004 λέγοντες saying, 4905 συνέλθωμεν We should come together 2532 και and 191 ακούσωμεν should hear 3588 τα the 1607 εκπορευόμενα goings forth 3844 παρά from 2962 κυρίου the lord.