Ezekiel 33:12

  33:12   2532 και And 1473 συ you 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2036 είπον say 4314 προς to 3588 τους the 5207 υιούς sons 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people! 1343 δικαιοσύνη The righteousness 1342 δικαίου of the just 3766.2 ου μη in no way 1807 εξέληται should rescue 1473 αυτόν him, 1722 εν in 3739 η which 302 αν ever 2250 ημέρα day 4105 πλανηθή he should wander. 2532 και And 458 ανομία the lawlessness 765 ασεβούς of the impious 3766.2 ου μη in no way 2559 κακώση shall afflict 1473 αυτόν him 1722 εν in 3739 η which 302 αν ever 2250 ημέρα day 654 αποστρέψη he should turn 575 από from 3588 της   458-1473 ανομίας αυτού his lawlessness. 2532 και But 1342 δίκαιος the just 3766.2 ου μη no way 1410 δύνηται shall be able 4982 σωθήναι to be delivered 1722 εν in 2250 ημέρα the day 266-1473 αμαρτίας αυτού of his sin.