Ezekiel 33:10

  33:10   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2036 είπον say 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ισραήλ of Israel! 3779 ούτως Thus 2980 ελαλήσατε you spoke, 3004 λέγοντες saying, 3588 αι   4106-1473 πλάναι ημών Our delusions 2532 και and 3588 αι   458-1473 ανομίαι ημών our lawless deeds 1909 εφ΄ [2upon 1473 ημίν 3us 1510.2.6 εισι 1are], 2532 και and 1722 εν in 1473 αυταίς them 1473 ημείς we 5080 τηκόμεθα melt away, 2532 και and 4459 πως how then 2198 ζησόμεθα shall we live?