Ezekiel 30:3

  30:3   3754 ότι for 1451 εγγύς [4is near 3588 η 1the 2250 ημέρα 2day 3588 του   2962 κυρίου 3of the lord], 2532 και even 1448 εγγίζει [3approaches 2250 ημέρα 1the day 3588 του   2962 κυρίου 2of the lord]. 2250 ημέρα [2a day 3507 νεφέλης 3of cloud 2532 και 4and 2540 καιρός 5a time 1484 εθνών 6of nations 1510.8.3 έσται 1It will be].