Ezekiel 28:5

  28:5   2228 η Or 1722 εν by 3588 τη   4183 πολλή [2much 1989.1 επιστήμη 3higher knowledge 1473 σου 1your] 2532 και and 3588 τη in 1711-1473 εμπορία σου your trade 4129 επλήθυνας did you multiply 1411-1473 δύναμίν σου your power, 2532 και and 5312 υψώθη raise up high 3588 η   2588-1473 καρδία σου your heart 1722 εν by 3588 τη   1411-1473 δυνάμει σου your power?