Ezekiel 28:2

  28:2   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 2036 ειπέ say 3588 τω to the 758 άρχοντι ruler * Τύρου of Tyre! 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord; 446.2 ανθ΄ ων because 5312 υψώθη [2was raised up high 3588 η   2588-1473 καρδία σου 1your heart], 2532 και and 2036 είπας you said, 3588 ο [3the 2316 θεός 4God 1510.2.1 ειμί 2am 1473 εγώ 1I], 2733 κατοικίαν [2the dwelling 2316 θεού 3of God 2730 κατώκησα 1I inhabited] 1722 εν in 2588 καρδία the heart 2281 θαλάσσης of the sea. 1473-1161 συ δε But you 1510.2.2 ει are 444 άνθρωπος a man, 2532 και and 3756 ου not 2316 θεός God, 2532 και and 1325 έδωκας you made 3588 την   2588-1473 καρδίαν σου your heart 5613 ως as 2588 καρδίαν the heart 2316 θεού of God.