Ezekiel 21:28

  21:28   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy! 2532 και And 2046 ερείς you shall say, 3592 τάδε Thus 3004 λέγει says * Αδωναϊ Adonai 2962 κύριος the lord 4314 προς to 3588 τους the 5207 υιούς sons * Αμμών of Ammon, 2532 και and 4314 προς concerning 3588 τον   3680-1473 ονειδισμόν αυτών their scorning. 2532 και And 2046 ερείς you shall say, 4501 ρομφαία O broadsword, 4501 ρομφαία O broadsword, 4685 εσπασμένη being unsheathed 1519 εις for 4968 σφάγια victims for slaughter, 2532 και and 4685 εσπασμένη being unsheathed 1519 εις for 4930 συντέλειαν consummation, 1453 εγείρου arise 3704 όπως so as 4744 στιλβής to shine!