Ezekiel 21:14

  21:14   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4395 προφήτευσον prophesy, 2532 και and 2924.8 κρότησον clap 5495 χείρα hand 1909 επί upon 5495 χείρα hand! 2532 και And 1361.2 διπλασιάσον repeat 4501 ρομφαίαν the broadsword! 3588 η The 5154 τρίτη third 4501 ρομφαία broadsword 5134.1-1510.2.3 τραυματιών εστι is of slain ones, 4501 ρομφαία [3broadsword 5134.1 τραυματιών 4of the slain 3588 η 1the 3173 μεγάλη 2great]. 2532 και And 1839 εκστήσεις you shall amaze 1473 αυτούς them,