Ezekiel 13:17

  13:17   2532 και And 1473 συ you, 5207 υιέ O son 444 ανθρώπου of man, 4741 στήριξον firmly fix 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν σου your face 1909 επί against 3588 τας the 2364 θυγατέρες daughters 3588 του   2992-1473 λαού σου of your people! 3588 τας the ones 4395 προφητευούσας prophesying 575 από from 2588-1473 καρδίας αυτών their own heart. 2532 και And 4395 προφήτευσον you prophesy 1909 επ΄ against 1473 αυτάς them!