Exodus 1:9-22

  1:9   2036-1161 είπε δε And he said 3588 τω to 1484-1473 έθνει αυτού his nation, 2400 ιδού Behold, 3588 το the 1085 γένος race 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel 3173 μέγα are a great 4128 πλήθος multitude, 2532 και and 2480 ισχύει they are strong 5228 υπέρ above 1473 ημάς us.   1:10   1205 δεύτε Come 3767 ουν then 2686 κατασοφισώμεθα we should deal subtly 1473 αυτούς with them, 3379 μή ποτε lest at any time 4129 πληθυνθή they should multiply, 2532 και and 2259-302 ηνίκα αν whenever 1473 ημίν [3to us 4819 συμβή 2may come to pass 4171 πόλεμος 1a war], 4369 προστεθήσονται [2will add 2532-3778 και ούτοι 1these also] 4314 προς to 3588 τους the 5227 υπεναντίους opponents, 2532 και and 1606.2 εκπολεμήσαντες waging war against 1473 ημάς us 1831 εξελεύσονται they shall go forth 1537 εκ from 3588 της the 1093 γης land.   1:11   2532 και And 2186 επέστησεν he set 1473 αυτοίς to them 1988 επιστάτας supervisors 1909 επί over 3588 των the 2041 έργων works, 2443 ίνα that 2559 κακώσωσιν they might afflict 1473 αυτούς them 1722 εν in 3588 τοις their 2041 έργοις works. 2532 και And 3618 ωκοδόμησαν they built 4172 πόλεις [2cities 3793.1 οχυράς 1fortified] 3588 τω to * Φαραώ Pharaoh -- 3588 την   5037 τε   * Πιθώμ Pithom 2532 και and * Ραμεσσή Raamses, 2532 και and * Ων On 3739 η which 1510.2.3 εστιν is * Ηλιούπολις Heliopolis.   1:12   2530-1161 καθότι δε And in so far as 1473-5013 αυτους εταπείνουν they humbled them 5118 τοσούτω by so much, 4183 πλείους [2many more 1096 εγίνοντο 1they became]. 2532 και And 2480 ίσχυον they were strong 4970 σφόδρα exceedingly, 4970 σφόδρα exceedingly. 2532 και And 948 εβδελύσσοντο [3were abhorred 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 575 από of 3588 των the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel.   1:13   2532 και And 2616 κατεδυνάστευον [3tyrannized 3588 οι 1the * Αιγύπτιοι 2Egyptians] 3588 τους the 5207 υιούς sons * Ισραήλ of Israel 970 βία by force.   1:14   2532 και And 2736.1 κατωδύνων they grievously afflicted 1473 αυτών them 3588 την by the 2222 ζωήν life 1722 εν in 3588 τοις the 2041 έργοις [2works 3588 τοις   4642 σκληροίς 1hard] 3588 τω in the 4081 πηλώ mortar, 2532 και and 3588 τη in the 4141.1 πλινθεία making of bricks, 2532 και and 3956 πάσι in all 3588 τοις the 2041 έργοις works 3588 τοις   1722 εν in 3588 τοις the 3977.1 πεδίοις plains, 2596 κατά according to 3956 πάντα all 3588 τα the 2041 έργα works 3739 ων which 2615-1473 κατεδουλούντο αυτούς they were reducing them to slavery 3326 μετά with 970 βίας force.   1:15   2532 και And 2036 είπεν [5said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king 3588 των 3of the * Αιγυπτίων 4Egyptians] 3588 ταις to the 3103.1 μαίαις midwives 3588 των of the * Εβραίων Hebrews, 3588 τη to a certain 1520 μία one 1473 αυτών of them 3588 η with the 3686 όνομα name * Σεπφώρα Shiphrah, 2532 και and 3588 το the 3686 όνομα name 3588 της of the 1208 δευτέρας second * Φουά Puah.   1:16   2532 και And 2036 είπεν he said 1473 αυταίς to them, 3752 όταν Whenever 3105.1 μαιούσθε you act as midwife 3588 τας to the * Εβραίας Hebrews, 2532 και and 1510.3 ώσι they should be 4314 προς about 3588 το   5088 τίκτειν to bear, 1437 εάν if 3303 μεν then 730-1510.3 άρσεν η it should be a male, 615 αποκτείνατε you kill 1473 αυτό it! 1437-1161 εάν δε But if 2338 θήλυ a female, 4046 περιποιήσασθε preserve 1473 αυτό it!   1:17   5399 εφοβήθησαν [4feared 1161 δε 1But 3588 αι 2the 3103.1 μαίαι 3midwives] 3588 τον   2316 θεόν God, 2532 και and 3756 ουκ they did not 4160 εποίησαν do 2530 καθότι in so far as 4929 συνέταξεν [4ordered 1473 αυταίς 5them 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king * Αιγύπτου 3of Egypt]. 2532 και And 2225 εζωογόνουν they brought forth alive 3588 τα the 730 άρσενα males.   1:18   2564 εκάλεσε [5called 1161 δε 1And 3588 ο 2the 935 βασιλεύς 3king * Αιγύπτου 4of Egypt] 3588 τας the 3103.1 μαίας midwives, 2532 και and 2036 είπεν said 1473 αυταίς to them, 5100 τι Why 3754 ότι is it that 4160 εποιήσατε you did 3588 το   4229-3778 πράγμα τούτο this thing, 2532 και and 2225 εζωογονείτε brought forth alive 3588 τα the 730 άρσενα males?   1:19   2036 είπαν [4said 1161 δε 1And 3588 αι 2the 3103.1 μαίαι 3midwives] 3588 τω   * Φαραώ to Pharaoh, 3756 ουχ Not 5613 ως as 1135 γυναίκες the women * Αιγύπτου of Egypt 3588 αι are the * Εβραίαι Hebrews, 5088-1063 τίκτουσι γαρ for they give birth 4250 πριν before 2228 η   1525 εισελθείν [3entered 4314 προς 4to 1473 αυτάς 5them 3588 τας 1the 3103.1 μαίας 2midwives], 2532 και and 5088 έτικτον they bear.   1:20   2095 ευ [3good 1161 δε 1And 4160-3588-2316 εποίει ο θεός 2God did] 3588 ταις to the 3103.1 μαίας midwives. 2532 και And 4129 επλήθυνεν he multiplied 3588 ο the 2992 λαός people, 2532 και and 2480 ίσχυε it became strong 4970 σφόδρα exceedingly.   1:21   1894 επειδή Since 5399 εφοβούντο [3feared 3588 αι 1the 3103.1 μαίαι 2midwives] 3588 τον   2316 θεόν God, 4160 εποίησαν they made 1438 εαυταίς to themselves 3614 οικίας families.   1:22   4929 συνέταξε [3gave orders 1161 δε 1And * Φαραώ 2Pharaoh] 3956 παντί to all 3588 τω   2992-1473 λαώ αυτού his people, 3004 λέγων saying, 3956 παν Every 730 άρσεν male 3739 ο who 302 αν ever 5088 τεχθή should be born 3588 τοις to the * Εβραίοις Hebrews 1519 εις [2into 3588 τον 3the 4215 ποταμόν 4river 4495 ρίψατε 1toss], 2532 και and 3956 παν every 2338 θήλυ female 2225-1473 ζωογονείτε αυτό bring it forth alive!