Deuteronomy 30:4

  30:4   1437 εάν Even if 1510.3 η [2might be 3588 η   1290-1473 διασπορά σου 1your dispersion] 575 απ΄ from 206.1 άκρου one tip 3588 του of the 3772 ουρανού heaven 2193 εώς unto 206.1 άκρου one tip 3588 του of the 3772 ουρανού heaven, 1564 εκείθεν from there 4863 συνάξει [3shall bring 1473 σε 4you 2962 κύριος 1the lord 3588 ο   2316-1473 θεός σου 2your God], 2532 και and 1564 εκείθεν from there 2983 λήψεταί he will take 1473 σε you.