2 Timothy 2:21

  2:21   1437 εάν If 3767 ούν then 5100 τις one 1571 εκκαθάρη should have cleared 1438 εαυτόν himself 575 από from 3778 τούτων these, 1510.8.3 έσται he shall be 4632 σκεύος a utensil 1519 εις for 5092 τιμήν honor, 37 ηγιασμένον having been sanctified 2532 και and 2173 εύχρηστον useful 3588 τω to the 1203 δεσπότη master, 1519 εις [2for 3956 παν 3every 2041 έργον 5work 18 αγαθόν 4good 2090 ητοιμασμένον 1having been prepared].