2 Samuel 24:24

  24:24   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Ορνά Araunah, 3780 ουχί Not so, 3754-237.1 ότι αλλ η but only 2932 κτώμενος by acquiring 2932 κτήσομαι shall I acquire it 3844 παρά from 1473 σου you 1722 εν for 235.1 αλλάγματι a price, 2532 και for 3756-399 ουκ ανοίσω I shall not offer 2962 κυρίω to the lord 2316-1473 θεώ μου my God 3646 ολοκαύτωμα a whole burnt-offering 1431 δωρεάν without paying a charge. 2532 και And 2932-* εκτήσατο Δαυίδ David acquired 3588 την the 257 άλω threshing-floor, 2532 και and 3588 τους the 1016 βόας oxen 1722 εν with 694 αργυρίω [2silver 4608.2 σικλών 3shekels 4004 πεντήκοντα 1fifty].