2 Samuel 23:7

  23:7   2532 και And 435 ανήρ a man 3739 ος who 2872 κοπιάσει shall labor 1722 εν among 1473 αυτοίς them, 4134 πλήρης full 4604 σιδήρου of iron 2532 και and 3586 ξύλον wooden 1393.2 δόρατος spear, 2532 και and 1722 εν in 4442 πυρί fire 2545 καύσει burning, 2545 καυθήσονται they shall be burnt 1519 εις in 152-1473 αισχύνην αυτών their shame.