2 Samuel 21:5

  21:5   2532 και And 2036 είπε he said, 5100 τι What 1473 υμείς you 3004 λέγετε say 2532 και even 4160 ποιήσω I will do 1473 υμίν for you. 2532 και And 2036 είπον they said 4314 προς to 3588 τον the 935 βασιλέα king, 3588 ο The 435 ανήρ man 3739 ος who 4931-1473 συνετέλεσεν ημάς finished us off entirely, 2532 και and 1377 εδίωξεν pursued 1473 ημάς us, 3739 ος who 3884 παρελογίσατο misled 1842 εξολοθρεύσαι to utterly destroy 1473 ημάς us, 853 αφανίσωμεν we shall remove 1473 αυτόν him, 3588 του so that 3361 μη [2is not 2476 εστάναι 3established 1473 αυτόν 1he] 1722 εν in 3956 παντί any 3725 ορίω border * Ισραήλ of Israel.