2 Samuel 20:21

  20:21   3756 ουχ [3is not 3779 ούτως 4so 3588 ο 1The 3056 λόγος 2word]. 3754 ότι For 435 ανήρ a man 1537 εξ from 3735 όρους mount * Εφραϊμ Ephraim, * Σαβεαί Sheba 5207 υιός son * Βοχορί of Bichri 3686-1473 όνομα αυτού is his name, 1869 επήρε lifted up 3588 την   5495-1473 χείρα αυτού his hand 1909 επί against 3588 τον   935 βασιλέα king * Δαυίδ David. 1325 δότε Give 1473 αυτόν him 1473 μοι to me 3440 μόνον only, 2532 και and 565 απελεύσομαι I shall go forth 575 από from 3588 της the 4172 πόλεως city. 2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman] 4314 προς to * Ιωάβ Joab, 2400 ιδού Behold, 3588 η   2776-1473 κεφαλή αυτού [2his head 4495 ριφήσεται 1I will toss] 4314 προς to 1473 σε you 1223 διά over 3588 του the 5038 τείχους wall.