2 Samuel 18:27

  18:27   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 4649 σκοπός 2watchman], 1473 εγώ I 3708 ορώ see 3588 τον the 1408 δρόμον racing 3588 του of the 4413 πρώτου first 5613 ως as 1408 δρόμον the racing * Αχιμάας of Ahimaaz 5207 υιόυ son * Σαδώκ of Zadok. 2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 435 ανήρ [3man 18 αγαθός 2a good 3778 ούτος 1This is], 2532 και and 1065 γε indeed 1519 εις for 2096.1 ευαγγελίαν [2news 18 αγαθήν 1good] 2064 ελεύσεται he shall come.