2 Samuel 15:27

  15:27   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 3588 τω   * Σαδώκ to Zadok 3588 τω the 2409 ιερεί priest, 1492 ίδετε Behold, 1473 συ you 1994 επιστρέφεις return 1519 εις to 3588 την the 4172 πόλιν city 1722 εν in 1515 ειρήνη peace, 2532 και and * Αχιμάας Ahimaaz 3588 ο   5207-1473 υιός σου your son, 2532 και and * Ιωναθάν Jonathan 3588 ο the 5207 υιός son * Αβιαθάρ of Abiathar, 3588 οι the 1417 δύο two 5207 υιοί sons 1473 υμών of yours 3326 μεθ΄ with 1473 υμών you!