2 Samuel 14:21

  14:21   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Ιωάβ Joab, 2400 ιδού Behold, 1211 δη indeed 4160 πεποίηκά I do 1473 σοι to you 2596 κατά according to 3588 τον   3056-1473 λόγον σου [2your word 3778 τούτον 1this]. 4198 πορεύου Go 1994 επίστρεψον return 3588 το the 3808 παιδάριον young man 3588 τον   * Αβεσαλώμ Absalom!