2 Samuel 13:25

  13:25   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Αβεσαλώμ Absalom, 3361 μη No 1211 δη indeed, 5207-1473 υιέ μου O my son, 3766.2 ου μη in no way 4198-3956 πορευθώμεν πάντες should we all go 1473 ημείς ourselves, 2532 και and 3766.2 ου μη in no way 2599 καταβαρυνθώμεν should we be burdensome 1909 επί upon 1473 σε you. 2532 και And 2600.1 κατεβιάζετο Absalom constrained 1473 αυτόν him, 2532 και and 3756 ουκ the king did not 2309 ηθέλησε want 3588 του   4198 πορευθήναι to go, 2532 και but 2127 ευλόγησεν he blessed 1473 αυτόν him.