2 Kings 25:19

  25:19   2532 και and 1537 εκ from out of 3588 της the 4172 πόλεως city 2983 έλαβεν he took 2135 ευνούχον [2eunuch 1520 ένα 1one] 3739 ος who 1510.7.3 ην was 1988 επιστάτης supervisor 3588 των of the 435 ανδρών men 3588 των   4170.3 πολεμιστών warriors, 2532 και and 4002 πέντε five 435 άνδρας men 3588 των of the 3708 ορώντων ones appearing 3588 το   4383 πρόσωπον in front 3588 του of the 935 βασιλέως king, 3588 τους of the 2147 ευρεθέντας ones being found 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city, 2532 και and 3588 τον the 1122 γραμματέα scribe 3588 του of the 758 άρχοντος ruler 3588 της of the 1411 δυνάμεως force, 3588 τον the one 1613.2 εκτάσσοντα arraying 3588 τον the 2992 λαόν people 3588 της of the 1093 γης land, 2532 και and 1835 εξήκοντα sixty 435 άνδρας men 3588 του of the 2992 λαού people 3588 της of the 1093 γης land 3588 τους   2147 ευρεθέντας being found 1722 εν in 3588 τη the 4172 πόλει city.