2 Kings 21:7

  21:7   2532 και And 5087 έθηκε he put 3588 το the 1099.3 γλυπτόν carving 3588 του of the 251.1 άλσους sacred grove 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house, 3739 ω in which 2036-2962 είπε κύριος the lord said 4314 προς to * Δαυίδ David, 2532 και and 4314 προς to * Σολομώντα Solomon 3588 τον   5207-1473 υιόν αυτού his son, 1722 εν In 3588 τω   3624-3778 οίκω τούτω this house, 2532 και and 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 3739 η in which 1586 εξελεξάμην I chose 1537 εκ from out of 3956 πασών all 5443 φυλών the tribes 3588 του   * Ισραήλ of Israel, 2532 και that 5087 θήσω I will put 3588 το   3686-1473 όνομά μου my name 1563 εκεί there 1519 εις into 3588 τον the 165 αιώνα eon.