2 Chronicles 8:9

  8:9   2532 και And 1537 εκ [4any of 3588 των 5the 5207 υιών 6sons * Ισραήλ 7of Israel 3756 ουκ 2did not 1325 έδωκε 3appoint * Σολομών 1Solomon] 1519 εις as 3816 παίδας servants 1519 εις for 3956 πάντα all 3588 τα   2041-1473 έργα αυτού his works 1722 εν in 3588 τη   932-1473 βασιλεία αυτού his kingdom, 3754 ότι for 1473 αυτοί they were 435 άνδρες men 4170.3 πολεμισταί warriors, 2532 και and 758 άρχοντες rulers, 2532 και and 1415 δυνατοί mighty men, 2532 και and 758 άρχοντες rulers 716-1473 αρμάτων αυτού of his chariots, 2532 και and 2460-1473 ιππέων αυτού of his horsemen.