2 Chronicles 5:8

  5:8   2532 και And 1510.7.3 ην [3were 3588 τα 1the 5502 χερουβίμ 2cherubim] 1276.1 διαπεπετακότα being opened and spread out 3588 τας   4420-1473 πτέρυγας αυτών of their wings 1909 επί over 3588 τον the 5117 τόπον place 3588 της of the 2787 κιβωτού ark. 2532 και And 4780 συνεκάλυπτε [3covered 3588 τα 1the 5502 χερουβίμ 2cherubim] 3588 την the 2787 κιβωτόν ark, 2532 και and 1909 επί over 3588 τους   399.2-1473 αναφορείς αυτής its bearing poles 1883.1 επάνωθεν on top.